Loading...
» Đặt làm trang chủ » Thêm vào Favorites » Trợ giúp » Nội quy » Liên hệ   Hỗ trợ trực tuyến: Trợ giúp qua Yahoo Messenger!  
 
 
 
 
  Tìm kiếm nâng cao
 
 
Quảng cáo
Đèn Pin
Vườn cây bảy xanh
Nước khoáng Thạch Bích
CP Vietnam
Đảnh thạnh - Msr Mai
Tré Bà Đệ
Đất sạch CoCopeat
Cp Sinh Hóa Củ Chi
Nguyên Y Từ
Sua tuoi Huong Giang
Cua Dong Sach
Quang Nông - ThanhPC
Hosting iMS
 
 
Thống kê
Thông tin website  
 › Tổng số danh mục:
63
 › Tổng số thành viên:
21846
Thông tin truy cập  
 › Thành viên:
 › Khách tham quan:
 › Tổng cộng:

Thông tư số 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Ngày đăng: 20/01/2008


Thông tư số 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 54/2007/TT-BNN Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng, hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ văn bản của Bộ Xây dựng số 1056/BXD-KTTC ngày 22/05/2007 về việc: hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng các công trình xây dựng theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

I. PHẠM VI ĐIỂU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn điều chỉnh giá trị dự toán xây lắp công trình có áp dụng định mức, đơn giá chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (chỉ áp dụng điều chỉnh đối với những hợp đồng xây dựng được ký kết trước ngày có hiệu lực của Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 và Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng ban hành hoặc những địa phương chưa ban hành đơn giá ca máy đối với một số loại máy, thiết bị chuyên ngành do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành).

II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ DỰ TOÁN XÂY LẮP

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a) Chi phí nhân công trong Định mức dự toán và đơn giá  khoan phụt xử lý công trình thuỷ lợi, tại Quyết định số: 220/1998/QĐ-BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc=4,32;

b) Chi phí nhân công trong Định mức và đơn giá khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê, tại Quyết định số 13/2001/QĐ-BNN-PCLB ngày 20/02/2001, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh Knc=2,89.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

a) Chi phí máy thi công trong Định mức dự toán và đơn giá khoan phụt xử lý công trình thủy lợi tại Quyết định số 220/1998/QĐ-BNN-XDCB ngày 30/12/1998, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh: Kmtc=1,55;

b) Chi phí máy thi công trong Định mức và đơn giá khoan phụt gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 13/2001/QĐ-BNN-PCLB ngày 20/02/2001; Định mức dự toán công tác xây dựng tu sửa đê kè tại Quyết định số 65/2003/QĐ-BNN-PCLB ngày 02/06/2003;

Định mức sản xuất bột sét dùng trong công tác khoan phụt vữa gia cố chất lượng thân đê tại Quyết định số 64/2003/QĐ-BNN-PCLB ngày 02/06/2003 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Máy khoan phụt

2,003

Thiết bị thả rồng 2 máng

1,363

Thiết bị thả rồng 3 máng

1,319

Thiết bị thả rồng 4 máng

1,275

Máy nghiền bột sét

1,358

c) Chi phí máy thi công trong dự toán xây lắp công trình xây dựng, lập theo giá dự toán ca máy, thiết bị chuyên ngành tại Quyết định số 27/1999/QĐ-BNN-ĐTXD ngày 03/02/1999 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, được nhân với hệ số điều chỉnh như sau:

Tên thiết bị

Hệ số điều chỉnh (Kmtc)

Xáng cạp có dung tích 0,65m3

1,52

Xáng cạp có dung tích 0,95m3

1,53

Xáng cạp có dung tích 1,25m3

1,48

Tầu hút bùn loại HB ≤ 150Cv

1,70

Tầu hút bùn loại HB 16 – 300Cv

1,73

Tầu hút bùn loại HF900

1,58

Tầu hút bùn loại Beaver 300Cv

1,42

Tầu hút bùn loại Beaver 600Cv

1,45

Tầu hút bùn loại Beaver 1600Cv

1,42

Tầu hút bùn loại Beaver 3800Cv

1,34

3. Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng:

 Chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng thực hiện theo quy định hiện hành.

III. ĐIỀU CHỈNH CHI PHÍ KHÁC TRONG TỔNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Điều chỉnh dự toán chi phí Quản lý dự án và chi phí khác như: khảo sát xây dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí Quản lý dự án.. thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thời hạn áp dụng các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công quy định tại khoản 1, 2 mục II của Thông tư này, theo hướng dẫn trong Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chịu trách nhiệm hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị Tư vấn và nhà thầu xây lắp rà soát những khối lượng công việc thuộc phạm vi được điều chỉnh. Nội dung dự toán điều chỉnh phải diễn giải khối lượng cần điều chỉnh, đơn giá áp theo các mốc thời gian tương ứng được phép điều chỉnh cùng các căn cứ tính toán điều chỉnh và trình tự, thủ tục theo đúng quy định hiện hành.

V. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Thông tư số 56/2006/TT-BNN ngày 17/07/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi văn bản về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét giải quyết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thuật

 

(Công báo số 430+431 ngày 02/7/2007)


Các Văn bản luật khác
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh
 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2008/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2008
 • Thông tư: Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
 • Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
 • Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính do Bộ Nông nghiệp
 • Thông báo số 5523/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng tại hội nghị khoa học công nghệ
 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 • Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 • Quyết định số 767/QĐ-BNN về việc đính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành
 • Chỉ thị số 2886/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật
 •    Xem tiếp
   
   
  Xem nhiều nhất
  Thông tư số 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Thông tư: Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
  Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn do Chính phủ ban hành
  Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công ngệ sinh học
  Hợp nhất Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế nhà, đất
  Quyết định số 88/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
  Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 375-TTG NGÀY 15/10/1959
  Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh
  Đại Hội Nông Dân Toàn Quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2008 - 2013
   
   
    Xem tốt nhất trên Internet Explorer với độ phân giải 1024 x 768                     

  Bản Quyền Thuộc Về Cty TNHH Phố Chợ
  239/27 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  Tel: (08) 3559 1836 - Fax: (08) 3559 1837
  Email: info@niengiamnongnghiep.vn Support: Quang ba website, Support: Cham soc website

  © 2007 - 2011. WWW.NIENGIAMNONGNGHIEP.VN
  Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này
  Quy định sử dụng  |  Chính sách cá nhân