Loading...
» Đặt làm trang chủ » Thêm vào Favorites » Trợ giúp » Nội quy » Liên hệ   Hỗ trợ trực tuyến: Trợ giúp qua Yahoo Messenger!  
 
 
 
 
  Tìm kiếm nâng cao
 
 
Quảng cáo
Đèn Pin
Vườn cây bảy xanh
Nước khoáng Thạch Bích
CP Vietnam
Đảnh thạnh - Msr Mai
Tré Bà Đệ
Đất sạch CoCopeat
Cp Sinh Hóa Củ Chi
Nguyên Y Từ
Sua tuoi Huong Giang
Cua Dong Sach
Quang Nông - ThanhPC
Hosting iMS
 
 
Thống kê
Thông tin website  
 › Tổng số danh mục:
63
 › Tổng số thành viên:
21846
Thông tin truy cập  
 › Thành viên:
 › Khách tham quan:
 › Tổng cộng:

Thông tư: Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm


Ngày đăng: 31/03/2008
Mard.gov.vn


Cơ sở giết mổ gia cầm, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại Điều 14 Chương V và Điều 16 Chương VI về điều kiện chăn nuôi, Êp trøng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm vµ sản phẩm gia cầm (ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ

 PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

Số:  85 /2005/TT-BNN

          Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm2005

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ,

buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm

 

         Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tạm thời về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm như sau:

I. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, trứng gia cầm:

Gia cầm, trứng gia cầm được kiểm dịch để vận chuyển theo các điều kiện sau:

1. Đối với gia cầm:

1.1. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm liên tỉnh, thành phố:

a) Các tỉnh không có dịch trong năm 2005.

b) Các tỉnh có dịch trong năm 2005 nhưng đã công bố hết dịch (sau 21 ngày).

c) Các tỉnh có dịch xẩy ra nhưng chưa qua 21 ngày không có dịch:

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi tập trung đã tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm 2 mũi và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

- Được kiểm dịch vận chuyển gia cầm ở các trang trại chăn nuôi không tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm hoặc không thuộc diện tiêm phòng, nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút H5 và chưa có dịch cúm gia cầm xẩy ra.

1.2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm trong phạm vi tỉnh, thành phố:

Các gia trại, các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ trong phạm vi tỉnh, thành phố có dịch nhưng chưa qua 21 ngày nhưng nằm trong vùng không có dịch gia cầm và đã được tiêm phòng vắc xin 2 mũi thì được phép kiểm dịch vận chuyển để tiêu thụ trong phạm vi tỉnh, huyện sở tại.

1.3. Đối với gia cầm đã được tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm, phải đảm bảo thời gian sau tiêm phòng ít nhất 14 ngày;

1.4. Phương tiện vận chuyển gia cầm phải có biển báo “xe vận chuyển gia cầm đã kiểm dịch” và phải đi theo lộ trình đến cơ sở giết mổ gia cầm.

2. Đối với trứng gia cầm:

Chỉ được kiểm dịch và cho phép vận chuyển trứng gia cầm có nguồn gốc từ gia cầm đủ các điều kiện quy định tại điểm 1, mục I của Thông tư này.

Đối với trứng gia cầm phải được khử trùng tiêu độc trước khi vận chuyển (bằng phương pháp xông hỗn hợp formol và thuốc tím).

II. Vận chuyển gia cầm:

1. Được phép vận chuyển gia cầm và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch thú y.

2. Được phép vận chuyển gia cầm sống tới cơ sở giết mổ theo lộ trình đã được quy định của Chi cục Thú y.

3. Được phép vận chuyển gia cầm đã được giết mổ và sản phẩm gia cầm đã được kiểm dịch vào nội thành, nội thị.

III. Giết mổ gia cầm:

Việc giết mổ gia cầm cần được thực hiện theo Điều 13 và Điều 14 Chương V của Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. Buôn bán và tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm:

1. Được buôn bán thịt gia cầm và trứng gia cầm đã qua kiểm dịch thú y ở những địa điểm do Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quy định.

2. Điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ, sơ chế, bao gói, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm:

              Cơ sở giết mổ gia cầm, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm phải đủ các điều kiện vệ sinh thú y quy định tại Điều 14 Chương V và Điều 16 Chương VI về điều kiện chăn nuôi, Êp trøng, vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia                cầm vµ sản phẩm gia cầm (ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

             Yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc và tổ chức hướng dẫn cho các đơn vị liên quan trong tỉnh, thành phố thực hiện Thông tư này.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);

- Văn phòng TW Đảng;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ban Chỉ đạo quốc gia PCDCGC;

-  Lãnh đạo Bộ;

- Các Bộ, ngành liên quan;

- UBND các tỉnh, TP;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

-  Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP;

- Chi cục Thú y các tỉnh, TP;

- Công báo CP;

- Lưu: VT, TH, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Bùi Bá Bổng

                              Các Văn bản luật khác
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh
 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 44/2008/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2008
 • Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
 • Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tài chính do Bộ Nông nghiệp
 • Thông báo số 5523/TB-BNN-VP về việc ý kiến kết luận của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi Bá Bổng tại hội nghị khoa học công nghệ
 • Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất
 • Chỉ thị số 15/2007/CT-BNN về việc tăng cường công tác quản lý canh tác nương rẫy do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
 • Quyết định số 767/QĐ-BNN về việc đính chính Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành
 • Chỉ thị số 2886/CT-BNN-BVTV về việc tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật
 • Quyết định số 34/2007/QĐ-BNN về việc công bố danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu
 •    Xem tiếp
   
   
  Xem nhiều nhất
  Thông tư số 54/2007/TT-BNN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  Thông tư: Hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm
  Nghị định số 66/2006/NĐ-CP về việc phát triển ngành nghề nông thôn do Chính phủ ban hành
  Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công ngệ sinh học
  Hợp nhất Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp và Thuế nhà, đất
  Quyết định số 88/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh trực thuộc ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ
  Hiệp định liên Chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới Đường bộ Châu Á có hiệu lực với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  NGHỊ ĐỊNH SỐ 375-TTG NGÀY 15/10/1959
  Nghị định số 59/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh
  Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN về quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
  Đại Hội Nông Dân Toàn Quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2008 - 2013
   
   
    Xem tốt nhất trên Internet Explorer với độ phân giải 1024 x 768                     

  Bản Quyền Thuộc Về Cty TNHH Phố Chợ
  239/27 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  Tel: (08) 3559 1836 - Fax: (08) 3559 1837
  Email: info@niengiamnongnghiep.vn Support: Quang ba website, Support: Cham soc website

  © 2007 - 2011. WWW.NIENGIAMNONGNGHIEP.VN
  Ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin từ website này
  Quy định sử dụng  |  Chính sách cá nhân